MR

De Medezeggenschapraad (MR) van BS De Ravelinde is een vertegenwoordiging van ouders en personeel, door verkiezingen gekozen. Voor het functioneren van een school worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het bestuur en de directie. Het (voorgenomen) beleid gaat leerkrachten, ouders en leerlingen direct of indirect aan. De directie is verplicht om hierover te overleggen met de MR, zoals bijv. over:

 • Vaststelling of wijzingingen van het schoolregelement
 • Vastelling of wijziging m.b.t. de organisatie van de school
 • Begroting en financiën
 • Groepsverdeling

Daarnaast heeft de MR adviesbevoegdheid waarbij de MR advies mag uitbrengen over te nemen besluiten, zoals bijv. over:

 • Aanstelling of ontslag van het personeel
 • Beleid m.b.t. de roosters en de vrije en vakantiedagen

Iedere ouder of personeelslid kan contact opnemen met een lid van de MR over zaken die de school betreffen. De MR vergadert ongeveer 1 keer in de 8 weken. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt. Deze zijn ter inzage te vinden in de leerkrachtenkamer. Voor vragen of meer informatie kunt u zich wenden tot een van de MR-leden:

Oudergeleding vanaf schooljaar 2022 - 2023: 

 • Mirjam Poljakovic (voorzitter/ tevens lid van de regioraad)
 • Suzette van Wijk (penningmeester)
 • Petra van der Valk

Personeelsgelding vanaf schooljaar 2022 -2023:

 • Shannen van Dijk 
 • Rinke Prooi (notulist/ tevens lid van de regioraad)
 • Charlotte van Heek